کانال اعمال مستحبی روزانه، برای یادآوری تمامی اعمال مستحبی روزانه از قبیل دعاهای روزانه ، ادعیه مخصوص، ادعیه شامگاهان ، ادعیه رزق و روزی، زیارت های روزانه، ذکرهای روزانه ، تعقیبات وادعیع بعد از نماز، تمامی اعمال مستحبی مناسبت ها مختلف به شما یادآوری میشود.
به کانال اعمال مستحبی روزانه بپیوندید
https://telegram.me/sharabianiha
https://telegram.me/sharabianiha
https://telegram.me/sharabianiha
https://telegram.me/sharabianiha