چند روزی است که اجرای طرح ملی مسکن برای کمک به تامین مسکن اقشار ضعیف آغاز شده و بر اساس زمانبندی به نوبت ثبت نام برای شهر های مختلف کشور فعال خواهد شد. اگر شما سابقه سکونت 5 ساله در شهر خراسان رضوی را داشته باشید می توانید برای ثبت نام طرح ملی مسکن استان خراسان رضوی اقدام کنید پس از ثبت نام ، زمان مراجعه حضوری شما برای تطبیق و ارائه اصل مدارک در سامانه آباد مشخص خواهد شد و شما باید با در دست داشتن مدارک زیر به یکی از شعب بنیاد مسکن استان خراسان رضوی مراجعه کنید:
- گواهی سابقه سکونت 5 ساله در شهر مورد تقاضا
- اصل سند مالکیت (برای متقاضیان دارای زمین)
- اصل کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل (ودرصورت لزوم گواهی کفالت)
- اصل شناسنامه متقاضی و همسر
برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص پیشنهاد می کنیم به وبسایت رفع مشکلات رایانه ای هیواتک مراجعه فرمایید.


www.heyvatech.com/blog/tech/view/340/ثبت-نام-در-طرح-ملی-مسکن-استان-خراسان-رضوی.html