بخش های مختلف این دستگاه شامل ترمزها سیم ها و قرقره های سیم ها هستند که مجهز به سیستم ترمز اضطراری هستند
اما مهمترین بخش این دستگاه ها سیم ها هستند زیرا وظیفه دارند که دستگاه را در ارتفاع نگه دارند. در صورت مشاهده هر گونه ریش ریش شدن و یا پارگی سیم ها باید آنها را تعمیر یا تعویض نمایید.
بازدیدهای امنینی از قمت های مختلف این دستگاه باید توسط افراد متخصص انجام شود، تا در صورتی که مشکلی در دستگاه وجود داشته باشد، آن را برطرف نمایند، متخصصان شرمت داتام
کلایمر
به صورت دوره ی پس از
اجاره کلایمر
، دستگاه را سرویس مینمایند تا در حین استفاده مشکلی برای کاربران به وجود نیاید.