توقیف خودروی لیزینگی برای مهریه

مهریه تعهدی است که در ضمن عقد نکاح برعهده ی زوج قرار می گیرد و زوجه حق دارد هر زمان که مایل باشد آن را مطالبه کند. در سالهای اخیر با توجه به تغییر شرایط اقتصادی جامعه و همچنین تعیین مبالغ هنگفتی بابت مهریه که موجب افزایش سرسام آور بدهکاران مهریه شد، مسئولان دستگاه های قضایی بر آن شدند که پرداخت مهریه را از حالت عندالمطالبه( هر زمان که مطالبه شود، باید پرداخت گردد) به حالت عندالاستطاعه( در صورت داشتن تمکن مالی باید پرداخت شود) درآورند. با این تغییر، مهریه تا سقف 110 سکه ی بهار آزادی عندالمطالبه بوده و اگر زوج از پرداخت آن امتناع کند ممکن است به مجازات حبس محکوم شود؛ و در مقابل بیش از این میزان مهریه عندالاستطاعه در نظر گرفته شده و زوجه باید توانایی مالی زوج را برای پرداخت مهریه اثبات نماید.
از آنجا که خودرو به طور کلی قابل توقیف است، باید دید آیا خودرویی که در رهن است مجددا می تواند بابت مهریه توقیف شده و در رهن قرار بگیرد؟ در قوانین ذکر شده است که یک مال معین می تواند در چند رهن قرار بگیرد مشروط به اینکه مجموع این رهن ها از ارزش کل مال بیشتر نباشد. در نتیجه خودروی لیزینگی که در رهن خودروساز قرار دارد به میزان اقساطی که به خودروساز پرداخت شده قابل توقیف برای مهریه می باشد و زوجه می تواند مهریه خود را از این مبلغ دریافت کند.
برای مثال زوج خودرویی را به ارزش 200 میلیون به صورت لیزینگی خریداری کرده و مبلغ 100 میلیون از اقساط آن را نیز پرداخت کرده است. حال زوجه می تواند خودرو را به میزان 100 میلیون پرداخت شده توقیف کند و 100 میلیون باقی مانده همچنان در رهن خودروساز یا فروشنده باقی می ماند.