ـ شرکت ها را تشویق می کنند درحفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
ـ شرکت ها را قادرمی سازد محصولات شان را از یکدیگر متمایز سازند.
ـ جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی هستند.
ـ ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت ها هستند.
ـ تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.
ـ برای دریافت وام مفید می باشند وهم چنین ممکن است دارائی ارزشمند کسب و کارباشند.
ـ اجازه استفاده از برند به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد ازمحل حق امتیازها می باشند.

ثبت علامت تجاری در کارا ثبت