بهداد طب ایمن ماهان BTEM تولید کننده سیفتی باکس است. بهداد طب ایمن ماهان با رعایت استانداردهای جهانی سفتی باکس مقوایی و قابل بازیافت تولید می کند. سیفتی باکس مقوایی تولید شده توسط بهداد طب ایمن ماهان BTEM هیچ گونه خطری برای محیط زیست ندارد. بهداد طب ایمن ماهان BTEM برای تولید سیفتی باکس از آزمایشگاه ساها تأییدیه دارد. سفتی باکس مقوایی در BTEM دارای ویژگی هایی از قبیل وزن سبک و قابلیت اتوکلاو و ضد آب و ضد نشتی و بسیاری از ویژگی های دیگر می باشد. برای آشنایی بیشتر با شرکت تولید کننده سفتی باکس بهداد طب ایمن ماهان و سفتی باکس به سایت بهداد طب ایمن ماهان (BTEM) مراجعه کنید. https://btem.ir/