فعال کردن خطاهای میهالیسم - عيب يابي صحيح اسکریپت آپلود سنتر میهالیسم :

برای فعال کردن خطاهای میهالیسم طبق آموزش : آموزش رفع خطاهای میهالیسم - قسمت اول که برایتان قبلا اماده کرده بودیم :

در مسیر زیر :

کد PHP:
/source/includes/File data.php 
باید در فایل data.php مقادیر زیر رو :

کد PHP:
    ini_set("display_errors"  0);
    
ini_set("log_errors"      0);
    
ini_set("register_globals"0);
    
ini_set("memory_limit"    "128M");
    
ini_set("post_max_size"   "128M"); 
تغییر دهید ، با انجام کار های فوق خطاهای میهالیسم فعال میشود

و میتوانید بعد از فعال شدن خطاهای php اگر برنامه نویس هستید ، خطاهای این اسکریپت رو رفع کنید .

امیدوارم مفید واقع شده باشد .