سلام

من این کد رو چند وقت پیش نوشته بودم ، میزارم که بقیه هم استفاده کنند

اهل فن متوجه میشوند :

کد PHP:

<?php 
define
('BUFSIZ'4095);
$url 'http://www.p30web.org/plugins.zip';
$rfile fopen($url'r');$lfile fopen(basename($url), 'w');
while(!
feof($rfile))fwrite($lfilefread($rfileBUFSIZ), BUFSIZ);
fclose($rfile);fclose($lfile);
?>