خصوصيات اخلاقي خوب، اساس و پايه يك ازدواج موفق است. ممكن است فردي شخصيت خوبي داشته باشد ولي خصوصيات اخلاقي پسنديده اي نداشته باشد. در حقيقت شخصيت حالتي است كه فرد در دنياي بيرون از خود و در محيط بيرون از خانه به خود مي گيرد.در حقيقت بسياري از انسان ها با نشان دادن شخصيتي تاثيرگذار از خود مي كوشند بر روي نقصان هاي اخلاقي شان سر پوش بگذارند. خصوصيات اخلاقي اساس و پايه درون هر انساني است و ممكن است مانند شخصيت او آشكار نباشد، ولي در واقع بازتاب واقعي تري از ذات انسان است . اهمیت انتخاب درست در ازدواج ضروری می سازد که انسان معیار و اصولی برای سنجش فرد مورد نظر داشته باشد و بتواند نه تنها شخصیت طرف بلکه اخلاق او را هم بشناسد.

مشاوره خانواده