برای بارگذاری فروم phpbb کافی است ابتدا فایل های phpbb را بر روی سرور بارگذاری نموده. سپس دیتابیس mybb را بر روی سرور ایجاد نموده و فایل دیتابیس را بر روی سرور بارگذاری نمایید. همچنین نام کاربری و رمز برای دیتابیس ایجاد شده اختصاص دهیم. سپس فایل config.php را باز نموده و موارد زیر را مطابق با اطلاعات دیتابیس خود بر روی سرور تغییر دهید:$dbhost = 'localhost';
$dbname = 'phpbb';
$dbuser = 'root';
$dbpasswd = '';

سپس دیتابیس phpbb را بر روی سرور توسط phpmyadmin باز نموده و جدول phpbb_config باز نموده و دستور زیر را اجرا نمایید:UPDATE phpbb_config SET config_value = 'domain_name_here' WHERE config_name = 'cookie_domain';
UPDATE phpbb_config SET config_value = 'domain_name_here' WHERE config_name = 'server_name';
UPDATE phpbb_config SET config_value = 'path_to_phpBB' WHERE config_name = 'cookie_path';
UPDATE phpbb_config SET config_value = 'domain_name_here' WHERE config_name = 'script_path';

مقدار value را مناسب با مقدارهای آدرس فروم خود تغییر دهید.
منبع:
طراحی سایت دارکوب sitedesign.joomir.com
طراحی سایت دارکوب sitedesign.joomir.com