آموزش رفع خطای URLs not accessible در گوگل وبمستر :

سلام ، یکی از خطا ها و هشدار هایی که در گوگل وبمستر گاهی مشاهده میشه خطای :

When we tested a sample of the URLs from your Sitemap, we found that some URLs were not accessible to Googlebot due to an HTTP status error. All accessible URLs will still be submitted.

هست :

که معنای ان این هست :

هنگامی که ما یک نمونه از URL ها را از نقشه سایت خود آزمایش کردیم، متوجه شدیم که بعضی URL ها به علت خطای وضعیت HTTP برای Googlebot قابل دسترسی نیستند. تمام نشانی های قابل دسترسی هنوز ارسال می شوند.توضیحات بیشتر :

کد PHP:
Error details0 Errors1 Warnings.Show:AllErrorsWarnings
Show25 rows
 1
-1 of 1  #
TypeIssueDescriptionIssues countExampleLineDetected1
WarningsURLs not accessible
When we tested a sample of the URLs from your Sitemap
we found that some URLs were not accessible to Googlebot due to an HTTP status errorAll accessible URLs will still be submitted.
1HTTP Error404URL: /%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/q-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
برای رفع این مشکل هم کافی خطا رو پیدا و رفع کنید .

امیدوارم مفید واقع شود .