باسلام

قصد داشتم سورس ها را در یک تاپیک قرار بدهم اما به دلیل این که دیگر امکان سئوال و جواب در تاپیک نبود تصمیم گرفتم برای هر مسائل تاپیک بازکنیم که در صورتی که دوستان سئوالی داشتند بتوانند در ادامه تاپیک سئوالشون رو مطرح نمایند

در این مثال قصد دارم یک برنامه تحلیلی را بیان کنم :

تمرین : خروجی برنامه ذیل چه خواهد بود ؟
کد:
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
/*
Programming by: Alireza Ahmadi of p30web.org
Practice Page 82
Azad University Qods
*/
  int i = 12 , j = 5 , k , m;
  float a = 7.0, b = 3.0, c, d, e, f;
  char response;
  k = i / j;
  c = i / j;
  m = i% j;
  d = i / j*k;
  e = a / b - a*b;
  f = a / j*b;
  cout << "k=" << k << "\a" <<endl << endl << "m=" << m << endl << endl;
  cout << "c=" << c << endl << endl << "d=" << d << endl << endl << "e=" << e << endl << endl << "f=" << f << endl << endl;
  cin >> response;
  return 0;
}
پاسخ :

کد:
k=2
m=2
c=2
d= 4
e=-18.6667
f=4.2
البته در برنامه فوق نکته ای نهفته است که تنها با اجرای برنامه متوجه خواهید شد

پیشنهاد میشود برای درک بهتر برنامه ها ، یک بار برنامه ها را در سیستم خود اجرا نمایید