در این مطلب آموزشی قصد داریم مهم ترین مواردی را که به نسخه ی HTML5 نسبت به HTML4 اضافه شده است را آموزش دهیم که علت محبوبیت آن بهتر درک شود:
لیست مهم ترین تگ هادر HTML5

<aside>: این تگ برای قرار دادن محتواهایی همانند ساید بار به کار میرود.محتوایی سوای محتوای صفحه را تعریف می کند.

<p>My family and I visited The Epcot center this summer.</p>
<aside>
<h4>Epcot Center</h4>
<p>The Epcot Center is a theme park in Disney World, Florida.</p>
</aside>

<article>: یک مقاله را تعریف می کند

<article>
<h1>Google Chrome</h1>
<p>Google Chrome is a free, open-source web browser developed by Google, released in 2008.</p>
</article>

<figure>:محتوایی سوای محتوای صفحه را تعریف می کند.


<figure>
<img src=“img_pulpit.jpg” alt=“The Pulpit Rock” width=“304” height=“228”>
</figure>

<footer>:یک پا نوشت برای یک سند یا بخش تعریف می کند

<footer>
<p>Posted by: Hege Refsnes</p>
<p>Contact information: <a href=“mailto:someone@example.com”>
someone@example.com</a>.</p>
</footer>

<section>:یک بخش در یک سند را تعریف می کند.

<section>
<h1>WWF</h1>
<p>The World Wide Fund for Nature (WWF) is….</p>
</section>

<header>:یک سربرگ برای یک سند یا بخش تعریف می کند.

<article>
<header>
<h1>Most important heading here</h1>
<h3>Less important heading here</h3>
<p>Some additional information here</p>
</header>
<p>Lorem Ipsum dolor set amet….</p>
</article>

<nav>:لینک های هدایت کننده را تعریف می کند.

<nav>
<a href=“/html/”>HTML</a>
<a href=“/css/”>CSS</a>
<a href=“/js/”>JavaScript</a>
<a href=“/jquery/”>jQuery</a>
</nav>

این ها همگی مثال هایی از تگ های مهم در html5 میباشد.
برای دریلفت دیگر قسمت های آموزشی طراحی سایت با طراحی سایت اصفهان -وبیار همراه باشید