آموزش تکنیکهای خودهیپنوتیزم، دگرهیپنوتیزم، مانیه تیسم ' قانون جذب ، ناگفته های راز " چرا چیزهای کوچک را جذب میکنیم اما خواسته های بزرگ را نمیتوانیم جذب کنیم.
پاک کردن خاطرات تلخ ، ارتباط با ضمیر ناخودآگاهی و صدها مطلب ارزشمند دیگر ...
آدرس کانال @hypnotism22