درود

همه چیز از عنوان مشخص هست :

سورس :

کد:
<html><head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">

<title>base64 Encoding/Decoding p30web</title>
<script type="text/javascript"><!--
var keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOP" +
"QRSTUVWXYZabcdef" +
"ghijklmnopqrstuv" +
"wxyz0123456789+/" +
"=";

function encode64(input) {
input = escape(input);
var output = "";
var chr1, chr2, chr3 = "";
var enc1, enc2, enc3, enc4 = "";
var i = 0;

do {
chr1 = input.charCodeAt(i++);
chr2 = input.charCodeAt(i++);
chr3 = input.charCodeAt(i++);

enc1 = chr1 >> 2;
enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4);
enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6);
enc4 = chr3 & 63;

if (isNaN(chr2)) {
enc3 = enc4 = 64;
} else if (isNaN(chr3)) {
enc4 = 64;
}

output = output +
keyStr.charAt(enc1) +
keyStr.charAt(enc2) +
keyStr.charAt(enc3) +
keyStr.charAt(enc4);
chr1 = chr2 = chr3 = "";
enc1 = enc2 = enc3 = enc4 = "";
} while (i < input.length);

return output;
}

function decode64(input) {
var output = "";
var chr1, chr2, chr3 = "";
var enc1, enc2, enc3, enc4 = "";
var i = 0;

// remove all characters that are not A-Z, a-z, 0-9, +, /, or =
var base64test = /[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g;
if (base64test.exec(input)) {
alert("There were invalid base64 characters in the input text.\n" +
"Valid base64 characters are A-Z, a-z, 0-9, '+', '/', and '='\n" +
"Expect errors in decoding.");
}
input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, "");

do {
enc1 = keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
enc2 = keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
enc3 = keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
enc4 = keyStr.indexOf(input.charAt(i++));

chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4);
chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2);
chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4;

output = output + String.fromCharCode(chr1);

if (enc3 != 64) {
output = output + String.fromCharCode(chr2);
}
if (enc4 != 64) {
output = output + String.fromCharCode(chr3);
}

chr1 = chr2 = chr3 = "";
enc1 = enc2 = enc3 = enc4 = "";

} while (i < input.length);

return unescape(output);
}

//-->
</script>

</head><body><center>
<!-- p30web.org -->
<form name="base64Form">
Type in the message you want to encode in base64, or paste<br>
base64 encoded text into the text field, select Encode or Decode, <br>
and click the button!<br>

<textarea name="theText" cols="60" rows="20"></textarea><br>

<input name="encode" value="Encode to base64" onclick="document.base64Form.theText.value=encode64(document.base64Form.theText.value);" type="button">
<input name="decode" value="Decode from base64" onclick="document.base64Form.theText.value=decode64(document.base64Form.theText.value);" type="button">
</form></center>
</body></html>