پیرو ابلاغ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) درخصوص بخشنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وبانک محترم مرکزی ج.ا.ا. درارتباط با پذیرندگان درگاه پرداخت اینترنت فاقد نمادالکترونیکی، موارد ذیل را به اطلاع می رساند:

برای وب سایتهای متعلق به دستگاهها و نهادهای دولتی، عمومی غیردولتی و مراکز آموزش عالی ودانشگاهها درحال حاضرنیاز به اخذ نماداعتمادالکترونیکی نمی باشد. بدیهی است درصورت هرگونه تغییردر روال کنونی، مراتب اعلام خواهد شد.

مهلت مقرر برای دریافت نماداعتمادالکترونیکی توسط وب سایتهای متمرکزکننده کسب وکارهای خرد که دارای درگاه پرداخت اینترنتی می باشند، تاتاریخ 94/9/15 بوده و وب سایتهای مذکور تازمان اشاره شده فرصت
خواهند داشت برای اخذ نماداعتمادالکترونیکی اقدام نمایند.

دراین فرصت زمانی،الزامات وتعهدات مترتب برفعالیت وب سایتهای مذکوربرای اخذ نماداعتمادالکترونیکی توسط مرکزتوسعه تجارت الکترونیکی اعلام خواهد گردید.

شایان ذکراست این دسته از کسب و کارها ضروری است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ 94/8/3، مراحل ثبت نام برای دریافت نماداعتمادالکترونیکی را انجام داده و مدارک مثبته را ارائه نمایند. بدیهی است درصورت انجام هرگونه تغییرشرایط برای این قبیل وب سایتها، مراتب اعلام خواهد شد.

سایرکسب و کارهای اینترنتی مکلفند درحال حاضر نسبت به دریافت نماد اعتمادالکترونیکی اقدام کرده باشند. درغیراینصورت مجاز به فعالیت تجاری در فضای مجازی نخواهند بود. ضمناً پذیرندگان درگاه پرداخت اینترنت و همچنین دارندگان کارت استفاده کننده از درگاه پرداختهای اینترنتی و پرداخت همراه سداد از تاریخ 94/7/18 می توانند جهت دریافت پاسخ سوالهای خود با شماره تلفن 42739000- 021 تماس حاصل نمایند.

اداره كل مديريت عمليات بانكي

منبع : بانک ملی