برای هر خانواده و یا هر کارفرمایی پیش آمده است که قصد ترمیم و بازسازی ساختمان را گرفته باشد. در انجام این کار توجه به برخی نکات و موارد بسیار حائز اهمیت است زیرا باید این کار را به دست شخصی خبره و...