الکتروموتور نوعی ماشین الکتریکی است که انرژی الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند.
شما می‌توانید الکتروموتورها را در همه جا مشاهده کنید. درمحل کار، اتاق خواب ،آشپزخانه ،خیابان وغیره
درواقع...