سلام -واقعا لطف میکنید به مشکلات ما انسانها رسیدگی میکنید-دعا تون میکنیم-میدونید که خیلی مهم است.
جریان اینکه بنده نفهمیدم جاهل بودم چندین ماه پیش به مدت محدود روی ویندوز سون خودم؛ ((نرم افزار...