یکی از دلایل پیشرفت علوم تمایل زیاد انسانها به داشتن کنترل بر روی محیطشان میباشد. ما همیشه دوست داریم که شرایط را تحت کنترل داشته باشیم و از اتفاقات اطراف خود باخبر باشیم. یکی از وسیله هایی که امروزه...