متروی فرودگاه امام به تازگی راه اندازی شده است . با توجه به این که حدود یازده سال پیش فرودگاه به بهره برداری رسیده است اما اخیرا کار مترو به اتمام رسیده است .
با توجه به این که همه مسافران توان...