سلام

من هم با نظریات دوستان موافق هستم ، متاسفانه هاست های رایگان اون جور که باید نیستند . البته خوب نمیتونه هم باشه .

نگهداری فضای میزبانی دارای هزینه هست و طبیعتا برای هیچ فردی به صرفه نیست...