بعد از اپگرید ویبلتون این شمسی سازی از کار افتاده کسی میدونه چرا ؟؟؟

http://www.wikivb.ir/thread14796-8.html#post173764

متاسفانه لینک منبع کسی جوابگو نبود