من این قسمت از فرمایش شما رو درست درک نکردم و اینکه چطور می شه این نظارت و مدیریت رو انجام داد؟؟؟؟؟