در این خصوص به نظر من باید بیشتر برنامه نویسی باشید تا اینکه از نسخه های رایگان و دمو استفاده کنید.