دستور Netstat یکی از دستور های اساسی خط فرمان می باشد. کار netstat نظارت بر شبکه در ورودی و خروجی و همچنین مشاهده routing tables ( جداول مسیر یابی ) آمار و … می باشد.

netstat در تمام سیستم عامل های یونیکسی ، لینوکسی و حتی ویندوز نصب می باشد. netstat برای پیدا کردن عیب های شبکه و ارزیابی عملکرد بسیار مفید است. دستور netstat یکی از ابزار های اساسی برای مشاهده پورت های باز ( listening یا به اصطلاح در حال گوش دادن ) و یا اینکه هر برنامه از چه پورتی استفاده می کند.

1.مشاهده تمام اتصال های پورت های TCP یا UDP :

لیست تمام پورت ها ( tcp و udp ) با استفاده از دستور netstat -a
کد:
# netstat -a | more

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State
tcp    0   0 *:sunrpc          *:*             LISTEN
tcp    0   52 192.168.0.2:ssh       192.168.0.1:egs       ESTABLISHED
tcp    1   0 192.168.0.2:59292      www.tehranhost.com:http      CLOSE_WAIT
tcp    0   0 localhost:smtp       *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:59482           *:*             LISTEN
udp    0   0 *:35036           *:*
udp    0   0 *:npmp-local        *:*

Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags    Type    State     I-Node Path
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   16972 /tmp/orbit-root/linc-76b-0-6fa08790553d6
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   17149 /tmp/orbit-root/linc-794-0-7058d584166d2
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   17161 /tmp/orbit-root/linc-792-0-546fe905321cc
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   15938 /tmp/orbit-root/linc-74b-0-415135cb6aeab
2.مشاهده تمام پورت های اتصال TCP

لیست تمام پورت های tcp با استفاده از دستور netstat -at
کد:
# netstat -at

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State
tcp    0   0 *:ssh            *:*             LISTEN
tcp    0   0 localhost:ipp        *:*             LISTEN
tcp    0   0 localhost:smtp       *:*             LISTEN
tcp    0   52 192.168.0.2:ssh       192.168.0.1:egs       ESTABLISHED
tcp    1   0 192.168.0.2:59292      www.yourdomin.com:http      CLOSE_WAIT
3.مشاهده تمام پورت های اتصال UDP

لیست تمام پورت های udp با استفاده از دستور netstat -au
کد:
# netstat -au

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State
udp    0   0 *:35036           *:*
udp    0   0 *:npmp-local        *:*
udp    0   0 *:mdns           *:*
4.لیست تمام پورت های فعال

لیست تمام پورت های فعال (باز ) با netstat -l
کد:
# netstat -l

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State
tcp    0   0 *:sunrpc          *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:58642           *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:ssh            *:*             LISTEN
udp    0   0 *:35036           *:*
udp    0   0 *:npmp-local        *:*

Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags    Type    State     I-Node Path
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   16972 /tmp/orbit-root/linc-76b-0-6fa08790553d6
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   17149 /tmp/orbit-root/linc-794-0-7058d584166d2
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   17161 /tmp/orbit-root/linc-792-0-546fe905321cc
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   15938 /tmp/orbit-root/linc-74b-0-415135cb6aeab
5.لیست تمام پورت های tcp فعال

مشاهده تمام پورت های tcp فعال ( باز ) با استفاده از netstat -lt
کد:
# netstat -lt

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       State
tcp    0   0 *:dctp           *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:mysql           *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:sunrpc          *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:munin           *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:ftp            *:*             LISTEN
tcp    0   0 localhost.localdomain:ipp  *:*             LISTEN
tcp    0   0 localhost.localdomain:smtp *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:http           *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:ssh            *:*             LISTEN
tcp    0   0 *:https           *:*             LISTEN
6.لیست تمام پورت های udp فعال

مشاهده تمام پورت های udp فعال ( باز ) با استفاده از netstat -lu
کد:
# netstat -lu

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
udp 0 0 *:39578 *:*
udp 0 0 *:meregister *:*
udp 0 0 *:vpps-qua *:*
udp 0 0 *:mdns *:*
udp 0 0 *:sunrpc *:*
udp 0 0 *:ipp *:*
udp 0 0 *:60222 *:*
udp 0 0 *:mdns *:*
7.مشاهده تمام پورت های Unix فعال

لیست تمام پورت های یونیکس فعال (باز ) با استفاده از netstat -lx
کد:
# netstat -lx

Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags    Type    State     I-Node Path
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   4171  @ISCSIADM_ABSTRACT_NAMESPACE
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   5767  /var/run/cups/cups.sock
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   7082  @/tmp/fam-root-
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6157  /dev/gpmctl
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6215  @/var/run/hald/dbus-IcefTIUkHm
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6038  /tmp/.font-unix/fs7100
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6175  /var/run/avahi-daemon/socket
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   4157  @ISCSID_UIP_ABSTRACT_NAMESPACE
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   60835836 /var/lib/mysql/mysql.sock
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   4645  /var/run/audispd_events
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   5136  /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   6216  @/var/run/hald/dbus-wsUBI30V2I
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   5517  /var/run/acpid.socket
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   5531  /var/run/pcscd.comm