آیا میدانید شما میتوانید به صورت "کاملا رایگان" سایت ، محصول خدمات و... خود را در پی سی وب معرفی کنید ؟

فرصت را از دست ندهید
انجمن مه سفر
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

موضوع: آموزش نال کردن Yoast Seo premium - افزونه سئو حرفه ای وردپرس

 1. P30web آواتار ها
  P30web
  مدیر کل سایت
  علیرضا احمدی
  Oct 2015
  وب پارسی
  8,323
  7834
  1,793
  5,373
  36

  آموزش نال کردن Yoast Seo premium - افزونه سئو حرفه ای وردپرس

  آموزش نال کردن Yoast Seo premium - افزونه سئو حرفه ای وردپرس :

  باسلام و درود خدمت شما کاربران و بازدید کننده گان گرامی وب سایت پی سی وب دات او ار جی :

  خیلی شرمنده که دیر به دیر آموزش میزارم ، ولی خوب به جاش هر وقت اموزش میزارم ، آموزش های تخصصی میزارم که تو کل نت ایران بگردید ، چیزی پیدا نخواهید کرد !

  برای نال کردن Yoast Seo premium شما به یک نسخه اصلی نیاز دارید ، یعنی اول باید یک لایسنس Yoast Seo premium داشته باشید . که بتوانید نسخه مربوطه را دانلود کنید .

  توی سطح نت هم بگردید ، البته هست .

  بعد از این که حالا نسخه ویژه رو دانلود کردید ، باید کار های زیر رو انجام بدید :

  1) به مسیر زیر بروید :

  کد:
  WordPress\wp-content\plugins\wordpress-seo-premium\vendor\yoast\license-manager
  2) در این مسیر فایل class-license-manager.php رو باز کنید

  یک شرط هست :

  کد:
  $this->license_is_valid()
  معمولا چنین ساختاری داره :

  کد:
  ! $this->license_is_valid() ) {
  که این رو باید برعکس کنید یعنی مثلا ! رو بردارید و کار های مختلفی میشه کرد ، مثلا میشه کلا این قطعه کد رو حذف کرد.

  من یک نمونه فایل نال شده رو در اختیارتون میذارم :

  کد PHP:

  <?php

  if ( ! interface_exists'iYoast_License_Manager'false ) ) {

     interface 
  iYoast_License_Manager {
        public function 
  specific_hooks();

        public function 
  setup_auto_updater();
     }

  }

  if ( ! 
  class_exists'Yoast_License_Manager'false ) ) {

     
  /**
      * Class Yoast_License_Manager
      */
     
  abstract class Yoast_License_Manager implements iYoast_License_Manager {

        
  /**
         * @const VERSION The version number of the License_Manager class
         */
        
  const VERSION 1;

        
  /**
         * @var Yoast_License The license
         */
        
  protected $product;

        
  /**
         * @var string
         */
        
  private $license_constant_name '';

        
  /**
         * @var boolean True if license is defined with a constant
         */
        
  private $license_constant_is_defined false;

        
  /**
         * @var boolean True if remote license activation just failed
         */
        
  private $remote_license_activation_failed false;

        
  /**
         * @var array Array of license related options
         */
        
  private $options = array();

        
  /**
         * @var string Used to prefix ID's, option names, etc..
         */
        
  protected $prefix;

        
  /**
         * @var bool Boolean indicating whether this plugin is network activated
         */
        
  protected $is_network_activated false;

        
  /**
         * Constructor
         *
         * @param Yoast_Product $product
         */
        
  public function __constructYoast_Product $product ) {

           
  // Set the license
           
  $this->product $product;

           
  // set prefix
           
  $this->prefix sanitize_title_with_dashes$this->product->get_item_name() . '_'null'save' );

           
  // maybe set license key from constant
           
  $this->maybe_set_license_key_from_constant();
        }

        
  /**
         * Setup hooks
         *
         */
        
  public function setup_hooks() {

           
  // show admin notice if license is not active
           
  add_action'admin_notices', array( $this'display_admin_notices' ) );

           
  // catch POST requests from license form
           
  add_action'admin_init', array( $this'catch_post_request' ) );

           
  // setup item type (plugin|theme) specific hooks
           
  $this->specific_hooks();

           
  // setup the auto updater
           
  $this->setup_auto_updater();

        }

        
  /**
         * Display license specific admin notices, namely:
         *
         * - License for the product isn't activated
         * - External requests are blocked through WP_HTTP_BLOCK_EXTERNAL
         */
        
  public function display_admin_notices() {

           if ( ! 
  current_user_can'manage_options' ) ) {
              return;
           }

           
  // show notice if license is invalid
           
  if ($this->license_is_valid() ) {
              if ( 
  $this->get_license_key() == '' ) {
                 
  $message __'<b>Warning!</b> You didn\'t set your %s license key yet, which means you\'re missing out on updates and support! <a href="%s">Enter your license key</a> or <a href="%s" target="_blank">get a license here</a>.' );
              } else {
                 
  $message __'<b>Warning!</b> Your %s license is inactive which means you\'re missing out on updates and support! <a href="%s">Activate your license</a> or <a href="%s" target="_blank">get a license here</a>.' );
              }
              
  ?>
                  <div class="notice notice-error yoast-notice-error">
                      <p><?php printf__$message$this->product->get_text_domain() ), $this->product->get_item_name(), $this->product->get_license_page_url(), $this->product->get_tracking_url'activate-license-notice' ) ); ?></p>
                  </div>
              <?php
           
  }

           
  // show notice if external requests are blocked through the WP_HTTP_BLOCK_EXTERNAL constant
           
  if ( defined"WP_HTTP_BLOCK_EXTERNAL" ) && WP_HTTP_BLOCK_EXTERNAL === true ) {

              
  // check if our API endpoint is in the allowed hosts
              
  $host parse_url$this->product->get_api_url(), PHP_URL_HOST );

              if ( ! 
  defined"WP_ACCESSIBLE_HOSTS" ) || stristrWP_ACCESSIBLE_HOSTS$host ) === false ) {
                 
  ?>
                      <div class="notice notice-error yoast-notice-error">
                          <p><?php printf__'<b>Warning!</b> You\'re blocking external requests which means you won\'t be able to get %s updates. Please add %s to %s.'$this->product->get_text_domain() ), $this->product->get_item_name(), '<strong>' $host '</strong>''<code>WP_ACCESSIBLE_HOSTS</code>' ); ?></p>
                      </div>
                 <?php
              
  }

           }
        }

        
  /**
         * Set a notice to display in the admin area
         *
         * @param string $type    error|updated
         * @param string $message The message to display
         */
        
  protected function set_notice$message$success true ) {
           
  $css_class = ( $success ) ? 'notice-success yoast-notice-success' 'notice-error yoast-notice-error';
           
  add_settings_error$this->prefix 'license''license-notice'$message$css_class );
        }

        
  /**
         * Remotely activate License
         * @return boolean True if the license is now activated, false if not
         */
        
  public function activate_license() {

           
  $result $this->call_license_api'activate' );

           if ( 
  $result ) {

              
  // show success notice if license is valid
              
  if ( $result->license === 'valid' ) {
                 
  $success true;
                 
  $message $this->get_successful_activation_message$result );
              } else {
                 
  $this->remote_license_activation_failed true;

                 
  $success false;
                 
  $message $this->get_unsuccessful_activation_message$result );
              }

              
  // Append custom HTML message to default message.
              
  $message .= $this->get_custom_message$result );

              
  $this->set_notice$message$success );

              
  $this->set_license_status$result->license );
           }

           return 
  $this->license_is_valid();
        }

        
  /**
         * Remotely deactivate License
         * @return boolean True if the license is now deactivated, false if not
         */
        
  public function deactivate_license() {

           
  $result $this->call_license_api'deactivate' );

           if ( 
  $result ) {

              
  // show notice if license is deactivated
              
  if ( $result->license === 'deactivated' ) {
                 
  $success true;
                 
  $message sprintf__"Your %s license has been deactivated."$this->product->get_text_domain() ), $this->product->get_item_name() );
              } else {
                 
  $success false;
                 
  $message sprintf__"Failed to deactivate your %s license."$this->product->get_text_domain() ), $this->product->get_item_name() );
              }

              
  $message .= $this->get_custom_message$result );

              
  // Append custom HTML message to default message.
              
  $this->set_notice$message$success );

              
  $this->set_license_status$result->license );
           }

           return ( 
  $this->get_license_status() === 'deactivated' );
        }

        
  /**
         * @param string $action activate|deactivate
         *
         * @return mixed
         */
        
  protected function call_license_api$action ) {

           
  // don't make a request if license key is empty
           
  if ( $this->get_license_key() === '' ) {
              return 
  false;
           }

           
  // data to send in our API request
           
  $api_params = array(
              
  'edd_action' => $action '_license',
              
  'license'    => $this->get_license_key(),
              
  'item_name'  => urlencodetrim$this->product->get_item_name() ) ),
              
  'url'        => get_option'home' )
              
  // grab the URL straight from the option to prevent filters from breaking it.
           
  );

           
  // create api request url
           
  $url add_query_arg$api_params$this->product->get_api_url() );

           require_once 
  dirname__FILE__ ) . '/class-api-request.php';
           
  $request = new Yoast_API_Request$url );

           if ( 
  $request->is_valid() !== true ) {
              
  $this->set_noticesprintf__"Request error: \"%s\" (%scommon license notices%s)"$this->product->get_text_domain() ), $request->get_error_message(), '<a href="http://kb.yoast.com/article/13-license-activation-notices">''</a>' ), false );
           }

           
  // get response
           
  return $request->get_response();
        }


        
  /**
         * Set the license status
         *
         * @param string $license_status
         */
        
  public function set_license_status$license_status ) {
           
  $this->set_option'status'$license_status );
        }

        
  /**
         * Get the license status
         *
         * @return string $license_status;
         */
        
  public function get_license_status() {
           
  $license_status $this->get_option'status' );

           return 
  trim$license_status );
        }

        
  /**
         * Set the license key
         *
         * @param string $license_key
         */
        
  public function set_license_key$license_key ) {
           
  $this->set_option'key'$license_key );
        }

        
  /**
         * Gets the license key from constant or option
         *
         * @return string $license_key
         */
        
  public function get_license_key() {
           
  $license_key $this->get_option'key' );

           return 
  trim$license_key );
        }

        
  /**
         * Gets the license expiry date
         *
         * @return string
         */
        
  public function get_license_expiry_date() {
           return 
  $this->get_option'expiry_date' );
        }

        
  /**
         * Stores the license expiry date
         */
        
  public function set_license_expiry_date$expiry_date ) {
           
  $this->set_option'expiry_date'$expiry_date );
        }

        
  /**
         * Checks whether the license status is active
         *
         * @return boolean True if license is active
         */
        
  public function license_is_valid() {
           return ( 
  $this->get_license_status() === 'valid' );
        }

        
  /**
         * Get all license related options
         *
         * @return array Array of license options
         */
        
  protected function get_options() {

           
  // create option name
           
  $option_name $this->prefix 'license';

           
  // get array of options from db
           
  if ( $this->is_network_activated ) {
              
  $options get_site_option$option_name, array() );
           } else {
              
  $options get_option$option_name, array() );
           }

           
  // setup array of defaults
           
  $defaults = array(
              
  'key'         => '',
              
  'status'      => '',
              
  'expiry_date' => ''
           
  );

           
  // merge options with defaults
           
  $this->options wp_parse_args$options$defaults );

           return 
  $this->options;
        }

        
  /**
         * Set license related options
         *
         * @param array $options Array of new license options
         */
        
  protected function set_options( array $options ) {
           
  // create option name
           
  $option_name $this->prefix 'license';

           
  // update db
           
  if ( $this->is_network_activated ) {
              
  update_site_option$option_name$options );
           } else {
              
  update_option$option_name$options );
           }

        }

        
  /**
         * Gets a license related option
         *
         * @param string $name The option name
         *
         * @return mixed The option value
         */
        
  protected function get_option$name ) {
           
  $options $this->get_options();

           return 
  $options$name ];
        }

        
  /**
         * Set a license related option
         *
         * @param string $name  The option name
         * @param mixed  $value The option value
         */
        
  protected function set_option$name$value ) {
           
  // get options
           
  $options $this->get_options();

           
  // update option
           
  $options$name ] = $value;

           
  // save options
           
  $this->set_options$options );
        }

        public function 
  show_license_form_heading() {
           
  ?>
              <h3>
              <?php printf__"%s: License Settings"$this->product->get_text_domain() ), $this->product->get_item_name() ); ?>
                  &nbsp; &nbsp;
              </h3>
           <?php
        
  }

        
  /**
         * Show a form where users can enter their license key
         *
         * @param boolean $embedded Boolean indicating whether this form is embedded in another form?
         */
        
  public function show_license_form$embedded true ) {
           
  $key_name    $this->prefix 'license_key';
           
  $nonce_name  $this->prefix 'license_nonce';
           
  $action_name $this->prefix 'license_action';

           
  $api_host_available $this->get_api_availability();

           
  $visible_license_key $this->get_license_key();

           
  // obfuscate license key
           
  $obfuscate = ( strlen$this->get_license_key() ) > && ( $this->license_is_valid() || ! $this->remote_license_activation_failed ) );

           if ( 
  $obfuscate ) {
              
  $visible_license_key str_repeat'*'strlen$this->get_license_key() ) - ) . substr$this->get_license_key(), - );
           }

           
  // make license key readonly when license key is valid or license is defined with a constant
           
  $readonly = ( $this->license_is_valid() || $this->license_constant_is_defined );

           require 
  dirname__FILE__ ) . '/views/form.php';

           
  // enqueue script in the footer
           
  add_action'admin_footer', array( $this'output_script' ), 99 );
        }

        
  /**
         * Check if the license form has been submitted
         */
        
  public function catch_post_request() {

           
  $name $this->prefix 'license_key';

           
  // check if license key was posted and not empty
           
  if ( ! isset( $_POST$name ] ) ) {
              return;
           }

           
  // run a quick security check
           
  $nonce_name $this->prefix 'license_nonce';

           if ( ! 
  check_admin_referer$nonce_name$nonce_name ) ) {
              return;
           }

           
  // @TODO: check for user cap?

           // get key from posted value
           
  $license_key $_POST$name ];

           
  // check if license key doesn't accidentally contain asterisks
           
  if ( strstr$license_key'*' ) === false ) {

              
  // sanitize key
              
  $license_key trimsanitize_key$_POST$name ] ) );

              
  // save license key
              
  $this->set_license_key$license_key );
           }

           
  // does user have an activated valid license
           
  if ( ! $this->license_is_valid() ) {

              
  // try to auto-activate license
              
  return $this->activate_license();

           }

           
  $action_name $this->prefix 'license_action';

           
  // was one of the action buttons clicked?
           
  if ( isset( $_POST$action_name ] ) ) {

              
  $action trim$_POST$action_name ] );

              switch ( 
  $action ) {
                 case 
  'activate':
                    return 
  $this->activate_license();

                 case 
  'deactivate':
                    return 
  $this->deactivate_license();
              }

           }

        }

        
  /**
         * Output the script containing the YoastLicenseManager JS Object
         *
         * This takes care of disabling the 'activate' and 'deactivate' buttons
         */
        
  public function output_script() {
           require_once 
  dirname__FILE__ ) . '/views/script.php';
        }

        
  /**
         * Set the constant used to define the license
         *
         * @param string $license_constant_name The license constant name
         */
        
  public function set_license_constant_name$license_constant_name ) {
           
  $this->license_constant_name trim$license_constant_name );
           
  $this->maybe_set_license_key_from_constant();
        }

        
  /**
         * Get the API availability information
         *
         * @return array
         */
        
  protected function get_api_availability() {
           return array(
              
  'url'          => $this->product->get_api_url(),
              
  'availability' => $this->check_api_host_availability(),
              
  'curl_version' => $this->get_curl_version(),
           );
        }

        
  /**
         * Check if the API host address is available from this server
         *
         * @return bool
         */
        
  private function check_api_host_availability() {
           
  $wp_http = new WP_Http();
           if ( 
  $wp_http->block_request$this->product->get_api_url() ) === false ) {
              return 
  true;
           }

           return 
  false;
        }

        
  /**
         * Get the current curl version, or false
         *
         * @return mixed
         */
        
  protected function get_curl_version() {
           if ( 
  function_exists'curl_version' ) ) {
              
  $curl_version curl_version();

              if ( isset( 
  $curl_version['version'] ) ) {
                 return 
  $curl_version['version'];
              }
           }

           return 
  false;
        }

        
  /**
         * Maybe set license key from a defined constant
         */
        
  private function maybe_set_license_key_from_constant() {

           if ( empty( 
  $this->license_constant_name ) ) {
              
  // generate license constant name
              
  $this->set_license_constant_namestrtoupperstr_replace( array(
                    
  ' ',
                    
  '-'
                 
  ), ''sanitize_key$this->product->get_item_name() ) ) ) . '_LICENSE' );
           }

           
  // set license key from constant
           
  if ( defined$this->license_constant_name ) ) {

              
  $license_constant_value constant$this->license_constant_name );

              
  // update license key value with value of constant
              
  if ( $this->get_license_key() !== $license_constant_value ) {
                 
  $this->set_license_key$license_constant_value );
              }

              
  $this->license_constant_is_defined true;
           }
        }

        
  /**
         * Determine what message should be shown for a successful license activation
         *
         * @param Object $result Result of a request.
         *
         * @return string
         */
        
  protected function get_successful_activation_message$result ) {
           
  // Get expiry date.
           
  if ( isset( $result->expires ) ) {
              
  $this->set_license_expiry_date$result->expires );
              
  $expiry_date strtotime$result->expires );
           } else {
              
  $expiry_date false;
           }

           
  // Always show that it was successful.
           
  $message sprintf__"Your %s license has been activated. "$this->product->get_text_domain() ), $this->product->get_item_name() );

           
  // Show a custom notice it is an unlimited license.
           
  if ( $result->license_limit == ) {
              
  $message .= __"You have an unlimited license. "$this->product->get_text_domain() );
           } else {
              
  $message .= sprintf_n"You have used %d/%d activation. ""You have used %d/%d activations. "$result->license_limit$this->product->get_text_domain() ), $result->site_count$result->license_limit );
           }

           
  // add upgrade notice if user has less than 3 activations left
           
  if ( $result->license_limit && ( $result->license_limit $result->site_count ) <= ) {
              
  $message .= sprintf__'<a href="%s">Did you know you can upgrade your license?</a> '$this->product->get_text_domain() ), $this->product->get_extension_url'license-nearing-limit-notice' ) );
           }

           if ( 
  $expiry_date !== false && $expiry_date strtotime"+1 month" ) ) {
              
  // Add extend notice if license is expiring in less than 1 month.
              
  $days_left round( ( $expiry_date time() ) / 86400 );
              
  $message .= sprintf_n'<a href="%s">Your license is expiring in %d day, would you like to extend it?</a> ''<a href="%s">Your license is expiring in %d days, would you like to extend it?</a> '$days_left$this->product->get_text_domain() ), $this->product->get_extension_url'license-expiring-notice' ), $days_left );
           }

           return 
  $message;
        }

        
  /**
         * Determine what message should be shown for an unsuccessful activation
         *
         * @param Object $result Result of a request.
         *
         * @return string
         */
        
  protected function get_unsuccessful_activation_message$result ) {
           
  // Default message if we cannot detect anything more specific.
           
  $message __'Failed to activate your license, your license key seems to be invalid.'$this->product->get_text_domain() );

           if ( ! empty( 
  $result->error ) ) {
              switch ( 
  $result->error ) {
                 
  // Show notice if user is at their activation limit.
                 
  case 'no_activations_left':
                    
  $message sprintf__'You\'ve reached your activation limit. You must <a href="%s">upgrade your license</a> to use it on this site.'$this->product->get_text_domain() ), $this->product->get_extension_url'license-at-limit-notice' ) );
                    break;

                 
  // Show notice if the license is expired.
                 
  case 'expired':
                    
  $message sprintf__'Your license has expired. You must <a href="%s">extend your license</a> in order to use it again.'$this->product->get_text_domain() ), $this->product->get_extension_url'license-expired-notice' ) );
                    break;
              }
           }

           return 
  $message;
        }

        
  /**
         * Get the locale for the current user
         *
         * @return string
         */
        
  protected function get_user_locale() {
           if ( 
  function_exists'get_user_locale' ) ) {
              return 
  get_user_locale();
           }

           return 
  get_locale();
        }

        
  /**
         * Parse custom HTML message from response
         *
         * @param Object $result Result of the request.
         *
         * @return string
         */
        
  protected function get_custom_message$result ) {
           
  $message '';

           
  // Allow for translated messages to be used.
           
  $localizedDescription 'custom_message_' $this->get_user_locale();
           if ( ! empty( 
  $result->{$localizedDescription} ) ) {
              
  $message $result->{$localizedDescription};
           }

           
  // Fall back to non-localized custom message if no locale has been provided.
           
  if ( empty( $message ) && ! empty( $result->custom_message ) ) {
              
  $message $result->custom_message;
           }

           
  // Make sure we limit the type of HTML elements to be displayed.
           
  if ( ! empty( $message ) ) {
              
  $message wp_kses$message, array(
                 
  'a' => array(
                    
  'href'   => array(),
                    
  'target' => array(),
                    
  'title'  => array()
                 ),
                      
  'br' => array(),
              ) );

              
  // Make sure we are on a new line.
              
  $message '<br />' $message;
           }

           return 
  $message;
        }
     }

  }
  و یک فایل دیگر رو هم میتوانید تغییر بدید :

  اون هم فایل form.php هست .

  کد PHP:

  <?php
  if ( ! defined'ABSPATH' ) ) {
      
  header'HTTP/1.0 403 Forbidden' );
      die;
  }

  /**
   * @var Yoast_Product $product
   */
  $product $this->product;

  $this->show_license_form_heading();

  if( 
  $api_host_available['availability'] === false ){
      echo 
  '<div class="notice notice-error inline yoast-notice-error"><p>' sprintf__'We couldn\'t create a connection to our API to verify your license key(s). Please ask your hosting company to allow outgoing connections from your server to %s.'$product->get_text_domain() ), $api_host_available['url'] ) . '</p></div>';
  }

  if( 
  $api_host_available['curl_version'] !== false && version_compare$api_host_available['curl_version'], '7.20.0''<')){
      echo 
  '<div class="notice notice-error inline yoast-notice-error"><p>' sprintf__'Your server has an outdated version of the PHP module cURL (Version: %s). Please ask your hosting company to update this to a recent version of cURL. You can read more about that in our %sKnowledge base%s.'$product->get_text_domain() ), $api_host_available['curl_version'], '<a href="http://kb.yoast.com/article/90-is-my-curl-up-to-date" target="_blank">''</a>' ) . '</p></div>';
  }

  // Output form tags if we're not embedded in another form
  if( ! $embedded ) {
      echo 
  '<form method="post" action="">';
  }

  wp_nonce_field$nonce_name$nonce_name ); ?>
  <table class="form-table yoast-license-form">
      <tbody>
          <tr valign="top">
              <th scope="row" valign="top"><?php _e'License status'$product->get_text_domain() ); ?></th>
              <td>
                  <?php if ( ! $this->license_is_valid() ) { ?>
                  <span class="yoast-license-status-active"><?php _e'ACTIVE'$product->get_text_domain() ); ?></span> &nbsp; - &nbsp; <?php _e'you are receiving updates.'$product->get_text_domain() ); ?>
                  <?php } else { ?>
                  <span class="yoast-license-status-inactive"><?php _e'INACTIVE'$product->get_text_domain() ); ?></span> &nbsp; - &nbsp; <?php _e'you are <strong>not</strong> receiving updates.'$product->get_text_domain() ); ?>
                  <?php ?>
              </td>
          </tr>
          <tr valign="top">
              <th scope="row" valign="top"><?php _e('Toggle license status'$product->get_text_domain() ); ?></th>
              <td class="yoast-license-toggler">

                  <?php if( $this->license_is_valid() ) { ?>
                      <button name="<?php echo esc_attr$action_name ); ?>" type="submit" class="button button-secondary yoast-license-deactivate" value="deactivate"><?php echo esc_html_e'Deactivate License'$product->get_text_domain() ); ?></button> &nbsp;
                      <small><?php _e'(deactivate your license so you can activate it on another WordPress site)'$product->get_text_domain() ); ?></small>
                  <?php } else {

                      if( 
  $this->get_license_key() !== '') { ?>
                          <button name="<?php echo esc_attr$action_name ); ?>" type="submit" class="button button-secondary yoast-license-activate" value="activate" /><?php echo esc_html_e('Activate License'$product->get_text_domain() ); ?></button> &nbsp;
                      <?php } else {
                          
  _e'شما در این نسخه نیازی به وارد کردن لایسنس یا تغییر آن ندارید .'$product->get_text_domain() );
                      }

                  } 
  ?>

              </td>
          </tr>
          <tr valign="top">
              <th scope="row" valign="top"><?php _e'License Key'$product->get_text_domain() ); ?></th>
              <td>
                  <input name="<?php echo esc_attr$key_name ); ?>" type="text" class="regular-text textinput yoast-license-key-field <?php if( $obfuscate ) { ?>yoast-license-obfuscate<?php ?>" value="p30web.org" disabled />
                  <?php if( $this->license_constant_is_defined ) { ?>
                  <p class="help"><?php printf__"You defined your license key using the %s PHP constant."$product->get_text_domain() ), '<code>' $this->license_constant_name '</code>' ); ?></p>
                  <?php ?>
              </td>
          </tr>

      </tbody>
  </table>

  <?php

  if( $this->license_is_valid() ) {

      
  $expiry_date strtotime$this->get_license_expiry_date() );

      if( 
  $expiry_date !== false ) {
          echo 
  '<p>';

          
  printf__'Your %s license will expire on %s.'$product->get_text_domain() ), $product->get_item_name(), date('F jS Y'$expiry_date ) );

          if( 
  strtotime'+3 months' ) > $expiry_date ) {
              
  printf' ' __('%sRenew your license now%s.'$product->get_text_domain() ), '<a href="'$this->product->get_tracking_url'renewal' ) .'">''</a>' );
          }

          echo 
  '</p>';
      }
  }

  // Only show a "Save Changes" button and end form if we're not embedded in another form.
  if( ! $embedded ) {

      
  // only show "Save Changes" button if license is not activated and not defined with a constant
      
  if( $readonly === false && $api_host_available['availability'] === true ) {
          
  submit_button();
      }

      echo 
  '</form>';
  }

  $product null;
  نمونه کدهای بالا در کل میتواند راهنمای خوبی باشه برای شما .

  سئوالی بود ، میتوانید در ادامه مطرح کنید .

  امیدوارم مفید واقع شده باشد .
  موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.

  #1 ارسال شده در تاريخ 05-21-2017 در ساعت 05:54 PM

 2. کاربر مقابل پست P30web عزیز را پسندیده است .


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

Designed With Cooperation

Of Creatively