آیا میدانید شما میتوانید به صورت "کاملا رایگان" سایت ، محصول خدمات و... خود را در پی سی وب معرفی کنید ؟

فرصت را از دست ندهید
انجمن مه سفر
مشاهده RSS Feed

HamidrezA

اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت وردﭘﺮس

به این مطلب امتیاز بدهید
باسلام ، با معرفی خدمات وردپرس پی سی وب در خدمت شما هستیم ، پس با ما همراه باشید :

سیستم مدیریت محتوای وردﭘﺮس (WodPress) ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﺑﻮدن آن، دارای ﻣﺤﺒﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﺗﯿﻢ پشتیبانی سایت وردپرس پی سی وب درﻧﻈﺮ دارد، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺗﺤﺖ وردﭘﺮس اراﺋﻪ دھﺪ. ، در ادامه با این خدمات بیشتر آشنا خواهید شد

همچنین اگر مایل هستید در خصوص وردپرس بیشتر بدانید پیشنهاد میکنیم دو مقاله (وردپرس چیست ؟) و (تاریخچه وردپرس) را در پی سی وب مشاهده و بررسی کنید

از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ طﺮاﺣﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﭘﻮﺳﺘﻪ و اﻓﺰوﻧﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد. : (طراحی قالب وردپرس) و (طراحی پوسته وردپرس)

در ﭘﻮﺳﺘﻪھﺎی طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه توسط پی سی وب ، ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ طﺮاﺣﯽ وب رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎی ( Setting pages, Widget, Custom Field, Support Thumbnails Setting pages, Widget, Custom Field, Support Thumbnails ) ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت وردﭘﺮس، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 02166870283 در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ.

سایر خدمات وردپرس پی سی وب :

پشنهاد میکنیم از سایر خدمات وردپرس پی سی وب نیز بازدید نمایید :


– خدمات طراحی سایت وردپرس : جهت مشاهده خدمات طراحی سایت وردپرس اینجا کلیک نمایید .

– خدمات و سرویس های وردپرس : جهت مشاهده خدمات وردپرس پی سی وب اینجا کلیک کنید .


– خدمات سئو سایت وردپرس : جهت مشاهده خدمات سئو و بهینه سازی وردپرس اینجا کلیک کنید.


– خدمات پشتیبانی سایت وردپرس : برای مشاهده خدمات پشتیبانی سایت وردپرس نیز اینجا کلیک کنید .


– خدمات طراحی گرافیکی وردپرس : جهت مشاهده خدمات طراحی گرافیکی وردپرس اینجا کلیک کنید .

– طراحی قالب اختصاصی وردپرس : جهت مشاهده خدمات طراحی قالب اختصاصی وردپرس پی سی وب اینجا کلیک کنید .

– لیست کامل خدمات طراحی قالب وردپرس : جهت مشاهده لیست کامل خدمات طراخی قالب وردپرس اینجا کلیک کنید .

امیدواریم توضیحات ارائه شده مفید واقع شود ،

باتشکر / واحد اطلاع رسانی پی سی وب

دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

Designed With Cooperation

Of Creatively