آیا میدانید شما میتوانید به صورت "کاملا رایگان" سایت ، محصول خدمات و... خود را در پی سی وب معرفی کنید ؟

فرصت را از دست ندهید
انجمن مه سفر
مشاهده RSS Feed

aliasgharfarsi

خلقت انسان

به این مطلب امتیاز بدهید
از ابتداء که هیچ چیز نبود وفقط خدا بود وخدا هم از تنهائی خوشش نمیامد تصمیم گرفت که انسان را خلق کند وزمانی که انسان را خلق کرد آنقدر عاشق این انسان شد که خودش به درون او رفت تا بتواند از درون اورا هدایت کند.
وچون باز دید که انسان هم با اینکه خدای درون خود را دارد بی تابی می کند اورا تکثیر کر وهمزمان با او خودش هم تکثیر کرد
که به این طریق زن ومرد خلق شدند وخداوند هم به زن ومرد تبدیل شد چون از ابتدا هم خدا هم زن بود وهم مرد تنهای تنها هم نبود
واما برای هرزن مردی از جنس خدا وبرای هرمردی زنی از جنس خدا تکثیر کرد
واما تمام اطلاعات مربوط به بهتر زیستن را به این دوتا بخشید اما متاسفانه درهمان بدو تولد انسان خواست حس برتری جوئی را در خودش تقویت کند واین شد که مرد خودرا برزن برتر می دانست در حالی که هیچ برتری نداشت
ودر طول تارخ هر زمانی که زن ومرد به تعادل رسیدند زندگی ها شیرن شده است وهر زمان که حس برتری جوئی اومده است این تعادل به هم ریخته است
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

Designed With Cooperation

Of Creatively